Internationale joint ventures

This is my 150th blog post! Three years of blogging – I felt that after the publication of Drafting contracts – Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting (recently by Kluwer and announced hier contact op met Weagree), it would be a good idea to publish my PhD-thesis-to-be: on Internationale Joint Ventures.

Don’t be overly enthusiastic: it written in Dutch and so is this blog post:

Internationale joint ventures behelst een rechtsvergelijkende studie naar de vraag hoe voor joint-venturepartijen ver­plich­tingen ontstaan. In de eerste plaats is dat uiteraard omdat partners deze contrac­tueel overeenko­men. De vraag is dan: hoe groot is hun partijauto­no­mie? Vervolgens is de vraag in hoe­verre partners verplicht raken als zij on­der­werpen niet (goed) hebben geregeld. Dan geldt al of niet een loyali­teits­plicht, gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, een fiduciary duty, een Treuepflicht, abus de droit of ander equivalent van de objectieve goede trouw.

Om het complete eboek te downloaden, kunt u zich hier inschrijven voor Weagree’s free eBooks (alleen registratie van naam en email-adres is vereist). De link in de bevestigingsmail brengt u vervolgens naar de download-pagina.

Internationale Jvs Cover Internationale Joint Ventures Willem Wiggers

Samen­wer­kingen zijn kwetsbaar zodra (i) de onder­linge regeling tot samen­werking on­duide­lijk of dubbel­zinnig blijkt te zijn, (ii) een onder­werp ongeregeld is gelaten (bij­voor­beeld door onvol­doende beschik­bare infor­matie bij de tot­stand­koming), (iii) partners hun (vennoot­schap­pelijke) ver­ant­woor­delijk­heden al of niet nemen (als die tot hen herleid­baar zijn), (iv) de orga­nisaties van de partners en de joint venture moeilijk op elkaar zijn af te stemmen, (v) de infor­matie­voor­ziening of verant­woor­ding van enig joint-ven­ture­handelen gebrekkig is, of (vi) tussen de part­ners gedurig of fundamenteel on­enig­heid bestaat over de joint-venture­strategie. Niet zelden zal de onder­han­de­lings­positie ‘be­pa­len’ wat de uitkomst in zulke situaties is. Echter, omdat de partners ook strate­gisch van elkaar of de joint venture afhan­kelijk zijn, is de onder­hande­lings­ruimte niet on­be­perkt. Partners maken hierin een eigen afwe­ging, maar zijn soms rechtens al loya­li­teitsplichtig. Hun onderlinge gebondenheid is uiteraard begrensd door de beëindigbaarheid van de joint venture.

In internationale joint ventures wordt onderzocht hoe contractenrechtelijke principes doorwerken in vennootschappelijke verhoudingen. Daarnaast wordt geanalyseerd op welke wijze het toepasselijk recht op een joint-venture­kwestie moet worden bepaald. Het onderzoek strekt zich uit tot het recht van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, New York, California en Delaware.

Voor alle duidelijkheid: het manuscript van Internationale joint ventures is van 30 juni 2004. Ik heb het die dag niet verdedigd.

Related Articles

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: